Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

 

Projekty realizowane w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury

 

"BAZA W ARCHIWUM-przestrzeń dla młodych"

 Kwota dofinansowania: 40000 zł

źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2018”

Projekt "BAZA W ARCHIWUM-przestrzeń dla młodych" skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkujących Pińczów i jego okolice. Ukierunkowany na rozwój umiejętności społecznych jego uczestników, które pozwolą na wyrównanie szans na start w dorosłe życie. Stworzenie w pomieszczeniach domu na Mirowie zwanego potocznie przez mieszkańców ARCHIWUM lub Drukarnią Ariańską swojej przestrzeni "bazy" oraz przygotowanie w jednym z pomieszczeń escape roomu nawiązującego do historii okolicy, miejsca. Zaplanowane w projekcie działania: integracyjne, edukacyjne, promocyjne, remontowe, warsztatowe pozwolą na szerokie spektrum doświadczeń i rozwoju uczestników. Poprzez pozyskanie od podstaw lokalu, poznanie jego historii, remont, aranżacje wnętrz młodzi poczują więź z miejscem i wezmą za niego odpowiedzialność. Stworzenie w budynku pokoju zagadek to działanie mające na celu twórcze spędzanie czasu w powstałej bazie. Przez escape room młodzi wypromują siebie oraz miejsce, zdobędą wiedzę i kolejne doświadczenia. Organizacja wyjazdów studyjnych, planowanie, praca w grupach, przegadywanie różnych sytuacji, wspólne świętowanie - to metody, które pozwolą na integrację młodych. Spotkania z pasjonatami, samorządowcami, partnerami projektu, osobami dorosłymi, rówieśnikami działającymi w innych projektach, seniorami, dziećmi, rozmowy, negocjacje, autoprezentacja pozwolą poznanie środowiska i siebie w różnych sytuacjach. Ważnym elementem projektu jest także promocja działań młodych, ich zdania, pasji, miejsc, które samodzielnie tworzą. Logo projektu, wydruk koszulek, banerów, plakatów, wyjście w przestrzeń miejską - instalacja, uroczyste zakończenie połączone z otwarciem escape roomu dla mieszkańców ( pierwszy na Ponidziu ) to zbiór działań, który oprócz podnoszenia umiejętności jego uczestników pozwala na tworzenie pozytywnego obrazu zachowań młodzieży.

 realizacja: VIII 2018 - XI 2019

 

"Jesienna akademia jazzu w Pińczowie"

Kwota dofinansowania: 8000 zł

źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury, Program "Kultura - Interwencje 2018"

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie przestrzeni publicznej prezentacji i zasięgu wieloletniej tradycji jazzu w Pińczowie poprzez organizację warsztatów jazzowych dla młodych muzyków. Warsztaty będą szansą wzmocnienia tożsamości dla młodych adeptów jazzu, wymiany doświadczeń z renomowanymi pedagogami oraz zwiększą obecność kultury w życiu społecznym regionu. . Projekt będzie promocją dorobku jazzowej kultury muzycznej na Ponidziu - Zaduszek Jazzowych - ich długoletniej tradycji, jak i zwiększeniem dostępu do tego rodzaju muzyki dla ludzi młodych otwierając drogę do indywidualnej aktywności w dziedzinie jazzu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

realizacja: X - XI 2018

 

 

"100 dzieł o Niepodległej"

kwota dofinansowania: 9970 zł

źródło dofinansowania:  Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego w Konkursie "Na 100 Niepodległa"  


Opis: Głównym celem projektu jest wzmocnienie tożsamości narodowej i rozwiniecie poczucia lokalnej wspólnoty oraz więzi międzypokoleniowymi poprzez organizację warsztatów artHISTORII w pracowni ceramicznej NA ROGU naszego domu kultury i świetlicach położonych w gminie Pińczów. Po przez poznanie historii tej narodowej jak i tej naszego regionu dzieci i młodzież zwiększą swoją wiedzę dotyczącą ojczyzny oraz okolicy,w której mieszkają. Zdobyta wiedza będzie ich dalej inspirować w twórczym działaniu. Warsztaty dedykowane będą dzieciom i młodzieży w tym z terenów wiejskich naszej Gminy, ale do udziału w spotkaniach zapraszać będziemy seniorów np. Żołnierzy AK, słuchaczy UTW, W ramach spotkań powstanie sto dzieł artystycznych:obrazy, rzeźby, ceramika, rękodzieło, które następnie zaprezentujemy podczas wystawy pn "100 DZIEŁ o NIEPODLEGŁEJ" w domu kultury oraz w innych ośrodkach i instytucjach naszego regionu.

 realizacja: VII-XII 2018

  

„Edukacja bez barier”

kwota dofinansowania: projekt partnerski z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Masłowa, Morawicy, Miedzianej Góry, Kielc i Samsonowa

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis: W ramach projektu zaplanowano szereg działań adresowanych do członków Uniwersytatu Trzeciego Wieku działającego przy PSCK. Wśród nich: lektoraty językowe, zajęcia aktywizujące, rękodzielnicze, cykl wykładów, zajęcia ruchowe, pakiet "kultura seniorowi dostępna". Projekt ma na celu m.in. zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższanie jakości ich życia oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej seniorów.

realizacja: IV - X 2018

 

"Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów"

kwota dofinansowania: 98 000 zł

źródło dofinansowania: Budżet Obywatelski Gminy Pińczów 2017

Opis: W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy do sali kinowej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

realizacja: I-III 2018

 

 

JA w kulTUrze

kwota dofinansowania: I etap - 8000 zł, II etap - 22 000 zł

źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury

Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie badań społecznych pozwalających zidentyfikować zasoby kulturotwórcze oraz samodzielne inicjatywy mieszkańców w społeczności  lokalnej. Działaniami objęci zostaną mieszkańcy gminy Pińczów z uwzględnieniem grup, które nie korzystały z oferty PSCK oraz grup wskazujących potencjał kulturotwórczy. Badanie służyć będzie również określeniu kierunków rozwoju oferty PSCK pod kątem dostosowania jej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Efektem projektu będzie stworzenie diagnozy, a następnie wybór 4 inicjatyw lokalnych, które otrzymają dofinansowanie na realizację.

Termin realizacji: II - XI 2017

 

 

DOŚWIADCZALNIK

Kwota dofinansowania: 8500 zł

Źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2016”

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzanie aspiracji poznawczych, wyrównywanie szans na start w dorosłe życie oraz rozwijanie pasji młodych ludzi w wieku 13-19 lat poprzez uczestnictwo w cyklu zaplanowanych w ramach projektu działań: cykl zajęć Klubu Naukowca - odkrywającego fascynujący świat nauki poprzez eksperymenty (zajęcia podzielone na bloki: chemia, fizyka, projektowanie i druk 3D); zajęcia astro-manii (nocne obserwacje nieba w pińczowskim obserwatorium astronomicznym), wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.
Zakończeniem projektu będzie organizacja (na bazie nabytych w ramach projektu umiejętności) I Pikniku Naukowego jako wydarzenia, które można stać się platformą do nawiązania współpracy z ośrodkami naukowymi z większych miast, pobudzenia młodych ludzi do rozszerzania swoich horyzontów naukowych i "bawienia się" nauką.

Termin realizacji: II - VIII 2016

 

 

„PIĘĆ S(ł)ÓW czyli pińczowskie spotkania z językiem ojczystym”

*Kwota dofinansowania: 15000 zł*

*Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury, Program „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”*

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności językowych poprzez zabawę oraz wyrównanie szans edukacyjnych, sprawności językowych wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych z małych miejscowości oraz terenów wiejskich. Projekt "Pięć s(ł)ów" już przez nazwę nawiązujący do jednej z legend o nazewnictwie Pińczowa, wskazuje na pewną grę słowną. Projekt, ma stanowić swoistą zabawę językiem polskim i słowami z uwzględnieniem lokalnych źródeł i nazewnictwa oraz wykorzystywać różne formy przekazu. Projekt składać się będzie z kilku części rozłożonych w czasie i adresowanych do różnych grup wiekowych. Aby cel projektu i misja programu dotarła do jak najszerszej grupy osób do realizacji zadań wykorzystywane będą zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie formy przekazu i sztuki od wykładu, przez turnieje językowe, konkursy małych form pisarskich po happening - ORTOGRAFI(ti) - wypisz, wymaluj język ojczysty, czy też warsztaty- W.TAB.O. lub SZKRABble- czyli mała główka tworzy słówka.

Termin realizacji: luty – listopad 2016

 

 

Orientuj się”

Kwota dofinansowania: 5900 zł

Źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2015”

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzanie aspiracji poznawczych, wyrównywanie szans na start w dorosłe życie oraz rozwijanie pasji młodych ludzi poprzez uczestnictwo w cyklu zaplanowanych w ramach projektu działań: cykl zajęć sprawnościowych i edukacyjnych wykorzystujących aktywność istniejących na terenie Pińczowa stowarzyszeń i nieformalnych grup osób - zajęcia na ściance wspinaczkowej, zajęcia z technik obrony oraz udział w bloku "survival dla początkujących", na który złożą się m.in.: warsztaty survivalu z Kamilą Kielar (podróżniczką, autorką m.in. zimowej samotnej przeprawa rowerem przez Jukon) oraz praktyczne nabywanie umiejętności przetrwania w terenie. Zakończeniem projektu będzie organizacja (na bazie nabytych w ramach projektu umiejętności) imprezy na orientację na terenie
gminy Pińczów.

Termin realizacji: luty – sierpień 2016


"Pińczów Street Art Festiwal, czyli sztuka na ulice"

Kwota dofinansowania:  5.000 zł

Źródło dofinansowania:  Fundacja BZWBK

Opis projektu: Projekt "Pińczów Street Art Festiwal, czyli sztuka na ulice" to pomysł ożywienia przestrzeni publicznej poprzez zaplanowany cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych w różnych częściach miasta. Chcemy, żeby mieszkańcy mogli nie tylko obcować z kulturą i sztuką w swoim najbliższym otoczeniu, ale a może przede wszystkim mogli ją sami współtworzyć. Służyć temu będą otwarte warsztaty graffiti połączone z malowaniem murali w wybranych miejscach miasta, animacje dla dzieci, wspólna nauka tańca ulicznego. Wszystko w myśl zasady - tu mieszkam, tu zmieniam.

Termin realizacji: czerwiec 2015

 

Komputer przyszłością nie tylko młodych - wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Szczypiec, Orkanów, Sadek w sprzęt komputerowy. (12.2014)

Kwota przyznanej pomocy: 13.911,15 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Podstawowym, a zarazem najważniejszym celem tego przedsięwzięcia było stworzenie dogodnych warunków kształcenia osób mieszkających na terenach działania świetlic wiejskich w takich miejscowościach jak Szczypiec, Orkanów oraz Sadek poprzez zakup i udostępnienie sprzętu komputerowego. Projekt ten w swych zamierzeniach ma służyć między innymi podnoszeniu kwalifikacji mieszkańców tych obszarów, zdobywaniu umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, a w przyszłości kreowaniu społeczeństwa informacyjnego. Zakupione w ramach projektu komputery  mają  zachęcić dzieci, młodzież jak również dorosłych do poszukiwania informacji na temat otaczającego ich świata, pogłębiania wiedzy, a także zdobywania dodatkowych umiejętności, niezwykle cennych w dobie Internetu i komputeryzacji. Ze stanowisk komputerowych będzie mógł korzystać każdy, kto wyrazi na to ochotę w wyżej wymienionych placówkach wiejskich w godzinach ich otwarcia bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat. Realizacja projektu ma służyć tworzeniu aktywnego i świadomego społeczeństwa warunkującego rozwój gospodarczy oraz integrację społeczną .Podnidziańska wieś kolebką tradycji, pasji i biznesu- organizacja warsztatów rękodzielnictwa. (06.2014- 12.2014)

Kwota przyznanej pomocy 20.156,78 zł.

Źródło dofinansowania:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Grupą docelową przedsięwzięcia były członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby uzdolnione kreatywnie, które poprzez uczestnictwo w warsztatach
tematycznych mogły zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne związane z wykorzystywaniem konstruktywnych rozwiązań, opartych na tradycjach ludowych do tworzenia produktów lokalnych, będących wynikiem twórczej pracy i pasji. Na zakończenie projektu została zorganizowana wystawa, na której można było obejrzeć efekty pracy uczestników poszczególnych rodzajów zajęć, a mianowicie florystyki, wikliniarstwa, wyrobów z wełny, ręcznie robionej biżuterii folklorystycznej. Wszystkie te działania w swoich zamierzeniach prowadziły do promowania twórczości ludowej oraz kreowania postaw przedsiębiorczych podnoszących świadomość biznesową.

 

Nasze, dobre, podnidziańskie - Uruchomienie mobilnej pracowni garncarskiej i przeprowadzenie warsztatów związanych z wykorzystaniem pracowni do tworzenia produktów turystycznych”. (09.2013-02.2014)

Kwota przyznanej pomocy 15.252,04 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach tego projektu zgodnie z przyjętymi założeniami wykonano liczne produkty gliniane z motywem Ponidzia opatrzone znakiem „Nasze, dobre, podnidziańskie” promujące walory turystyczne naszego regionu. Celem samym w sobie było zachęcenie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Ponidzia do przejawiania twórczej aktywności, wymagającej kreatywnego myślenia oraz zaangażowania. Panie te uczestniczyły w warsztatach tematycznych, dających im możliwość zdobycia wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem glinianych produktów. Ponadto nauczyły się korzystać z mobilnej pracowni garncarskiej, która została uruchomiona w ramach tego przedsięwzięcia. Co istotne jest ona wykorzystywana do dzisiaj i służy nie tylko członkiniom KGW, ale także wszystkim zainteresowanym chcącym poznać tajniki jej obsługiwania oraz „lepienia garnków z gliny”.

 

Pod Gwiazdami Ponidzia – Sylwester 2012”. (Data zawarcia umowy 24.04.2013)

Kwota przyznanej pomocy 7.742,50 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Pod Gwiazdami Ponidzia- Sylwester 2012.” Jak już sama nazwa wskazuje podstawowym i zarazem najważniejszym celem programu było zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców regionu, turystów oraz zaproszonych gości, mającej bezpośredni związek z zakończeniem roku kalendarzowego 2012 i początkiem roku 2013. Przedsięwzięcie to służyło podniesieniu atrakcyjności Ponidzia pod względem kulturalnym, promocji zabytków, obiektów użyteczności publicznej, a także działalności prowadzonej przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

 

 

VIII Zaduszki Jazzowe- Pińczów 2012 (Data zawarcia umowy 12.12.2012)

Kwota przyznanej pomocy 11.795,00 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zaduszki Jazzowe to zakorzeniona w tradycji Pińczowa od 2005 roku impreza ściągająca do Pińczowa rzesze fanów muzyki jazzowej z całej Polski. Bez wątpienia tego rodzaju przedsięwzięcie stwarzało możliwości promocji naszego regionu pod względem posiadanych przez nas walorów, zasobów kulturowych. Corocznie na scenie występują bowiem ludzie mający związek z Ponidziem. VIII Zaduszki jazzowe dawały szansę na poprawę integracji społecznej ludności, wzrostu zainteresowania mieszkańców regionu własną tożsamością, a także szeroko pojmowaną kulturą. Podstawowym a zarazem najistotniejszym powodem realizacji projektu było umożliwienie mieszkańcom powiatu pińczowskiego oraz wszystkim chętnym fanom jazzu zaspokojenia potrzeb zarówno społecznych, jak i kulturalnych.

Święto Regionu- Dni Ponidzia (Data zawarcia umowy 30.10.2012)

Kwota przyznanej pomocy 23.861,40 zł.

Źródło dofinansowania:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Święto Regionu Dni Ponidzia z ponad 35 letnią tradycją już na stałe zakorzeniło się w kulturze obszaru Ponidzia. To przedsięwzięcie, które w swoich zamierzeniach miało przede wszystkim służyć zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, turystów oraz wszystkich przyjezdnych gości. To także działania zmierzające do promocji lokalnej twórczości, posiadanych zabytków, przyrody i gospodarki regionalnej. Impreza ta miała pozytywnie wpływać na integrację społeczną ludności, a także rozwijać potrzebę zainteresowania własną tożsamością wszystkich osób w niej uczestniczących.

 

 

 

Kalendarium

Grudzień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31